Mô hình "Ngày thứ 4 không viết, không hẹn, tiếp nhận, giải quyết tại chỗ, trả kết quả tại nhà đối với thủ tục hành chính" và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và tài khoản dịch vụ công trực tuyến".

08:40:57 26/05/2023